PARAMETRY EMISJI

TYP OBLIGACJI:
obligacje na okaziciela serii B
WARTOŚĆ EMISJI:
7 mln zł
PRÓG DOJŚCIA
EMISJI DO SKUTKU:
1 mln zł
OKRES ZAPADALNOŚCI:
obligacje 2 letnie z opcją wcześniejszego
wykupu na żądanie emitenta
OPROCENTOWANIE:
stałe 7% w stosunku rocznym
WYPŁATA ODSETEK:
kwartalnie
ZABEZPIECZENIE:
zastaw rejestrowy na akcjach emitenta serii a i b
oraz poręczenie cywilne dokonane przez spółkę
dominującą wobec emitenta wartości nie mniejszej
niż 120% wartości objętych obligacji, a takze oświadczenie
emitenta o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie 777 kpc.
MINIMALNY ZAPIS:
10.000 zł
WARTOŚĆ NOMINALNA
JEDNEJ OBLIGACJI:
1000 zł
RODZAJ OFERTY:
Publiczna
TERMIN ZAPISÓW:
30 IX – 30 X 2019
PRZYDZIAŁ OBLIGACJI:
31 X 2019

O EMITENCIE

PCWO Energy S.A. to dedykowana branży energetycznej marka w grupie PCWO S.A. ,która prowadzi kompleksową obsługę sektora odnawialnych źródeł energii. Na chwilę obecną Spółka zajmuje się przygotowaniem i wdrażaniem projektów systemów fotowoltaicznych. Z szerokim portfelem elektrowni fotowoltaicznych na terenie całej Polski PCWO ENERGY S.A. jest jedną z największych firm fotowoltaicznych w naszym kraju. Posiadamy unikatowe doświadczenie, zarówno w zakresie rozwoju projektów elektrowni fotowoltaicznych jak i w zakresie budowy i eksploatacji tych instalacji.

UCZULA SIĘ INWESTORÓW, ŻE Z INWESTYCJĄ W OBLIGACJE WIĄŻE SIĘ SZEREG CZYNNIKÓW RYZYKA OPISANYCH W ROZDZIALE II MEMORANDUM INFORMACYJNEGO, W TYM RYZYKO BRAKU SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ Z OBLIGACJI I RYZYKO UPADŁOŚCI EMITENTA.

INWESTYCJE

POBIERZ PLIKI

PDF-teaser
PDF-memorandum
PDF-memorandum

Aneks nr1

W CELU ZŁOŻENIA ZAPISU WYPEŁNIJ PONIŻSZE POLA FORMULARZA

Zapis na Obligacje może być złożony jedynie przez osobę, która zawarła z Oferującym umowę świadczenia usług maklerskich polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia instrumentów finansowych (dalej: Umowa), została poddana badaniu w kierunku ustalenia grupy docelowej oraz należy do grupy docelowej przewidzianej dla Obligacji, bądź mimo, że do takiej grupy nie należy, nabywa Obligacje wyłącznie z własnej inicjatywy, została ostrzeżona, iż jest poza grupą docelową Obligacji i oświadczyła, że mimo to wyraża wolę nabycia Obligacji. W przypadku, gdy zawarto Umowę i Klient należy do grupy docelowej ustalonej dla Obligacji, informację potwierdzającą możliwość złożenia zapisu na obligacje serii B wyślemy w ciągu 24 godzin na wskazany adres e-mail wraz z formularzem zapisu na obligacje. Jeżeli zawarto Umowę, a Klient nie należy do grupy docelowej ustalonej dla Obligacji, w ciągu 24 godzin na wskazany adres e-mail prześlemy stosowne ostrzeżenie wraz z instrukcją dalszego postępowania. W przypadku zapisu składanego korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wymagane jest również dołączenie kopii dowodu tożsamości i kopii dodatkowego dokumentu poświadczającego tożsamość. Ich brak spowoduje, że zapis taki nie zostanie uznany za złożony. W przypadku gdy nie zawarto Umowy, zostanie ona wysłana wraz z innymi dokumentami niezbędnymi do jej podpisania w ciągu 24 godzin na wskazany adres e-mail.

Zapis na Obligacje może być złożony po dostarczeniu wyżej wskazanych, podpisanych dokumentów Oferującemu oraz po podpisaniu przez Oferującego umowy dotyczącej przyjmowania  i przekazywania zleceń. Wymagane jest również dołączenie do tych dokumentów kopii dowodu tożsamości i kopii dodatkowego dokumentu poświadczającego tożsamość. Ich brak spowoduje, że Umowa nie będzie mogła zostać zawarta. O fakcie podpisania Umowy i możliwości złożenia zapisu, Oferujący poinformuje mailem załączając formularz zapisu na obligacje.

Skontaktuj się z nami.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt w jednej z podanych poniżej form:

Prosper Capital
Dom Maklerski S.A.
Polna Corner, VIII p.
ul. Waryńskiego 3A
00-645 Warszawa
+48 (22) 201 11 30
+48 (22) 201 11 29
biuro@pcdm.pl
Pn – Pt: 9:00-17:00
Sb – Nd : Nieczynne

INFORMACJA

OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI SERII B PCWO ENERGY S.A.

Na następnej stronie zamieszczone są materiały dotyczące Emitenta – PCWO ENERGY S.A. i oferty Obligacji Serii B Emitenta, w tym Memorandum Informacyjne.
Memorandum Informacyjne PCWO ENERGY S.A. sporządzone zostało w związku z ofertą publiczną 7.000 obligacji na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Memorandum Informacyjne jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o obligacjach Serii B i ofercie publicznej. Warunkiem złożenia zapisu na obligacje Serii B jest zapoznanie się z treścią Memorandum.

ZASTRZEŻENIA:
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Memorandum Informacyjnego, w tym treścią dokumentów włączonych do Memorandum Inwestycyjnego przez odniesienie, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Obligacje, opisanymi w punktach Memorandum Informacyjnego zatytułowanych „Czynniki ryzyka”. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania Obligacji powinny być podejmowane po analizie treści całego Memorandum Informacyjnego.
Inwestowanie w Obligacje łączy się z ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze nieudziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta, a także z otoczeniem, w którym prowadzi on swoją działalność. W szczególności zwraca się uwagę Inwestorów, iż Obligacje nie są depozytami (lokatami) bankowymi i nie są objęte systemem gwarantowania depozytów jak również, iż w przypadku niewypłacalności Emitenta spowodowanej pogorszeniem się sytuacji finansowej, w tym utratą płynności przez Emitenta lub zmieniającą się sytuacją na rynku kapitałowym, część lub całość zainwestowanego kapitału może zostać utracona jak również Inwestorzy mogą nie otrzymać odsetek przewidzianych w warunkach emisji Obligacji. Zwraca się również uwagę Inwestorów, iż wycofanie się z inwestycji przed upływem okresu na jaki Obligacja będzie wyemitowana (tj. przed dniem wykupu) może być utrudnione lub niemożliwe ze względu na ryzyko ograniczenia płynności lub ryzyko braku płynności Obligacji (czyli możliwości odsprzedaży Obligacji), a cena za zbywane Obligacje może odbiegać od jej wartości nominalnej lub ceny nabycia.
Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem Obligacji nie narusza przepisów prawa.
Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.
W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia Obligacji.
Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia obligacji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna Obligacji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.
Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne ani Obligacje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Skorzystanie z któregokolwiek poniższych linków jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:
– nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,
– nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933), , ani nie reprezentuje i nie działa na rachunek takiej osoby,- przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyższe informacje, akceptuje ich treść oraz wyraża zgodę na przedstawione w nich ograniczenia.